Deklaracja Dostępności

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Krajka, pepowo@goksial.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655736444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie znajduje się przy ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście zlokalizowane jest od ulicy Stanisławy Nadstawek. Do wszystkich wejść prowadzą schody, przy nich nie znajduje się podjazd dla wózków. Wyłącznie dla pracowników przeznaczone jest drugie wejście, znajdujące się od ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz trzecie usytuowane dalej, przy wejściu na cmentarz służące głównie obsłudze technicznej. Pod Gminny Ośrodek Kultury podlega także Gminna Biblioteka Publiczna, do której wejście znajduje się od ulicy Edmunda Bojanowskiego. Do Biblioteki prowadzą schody, przy których nie znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma przycisków wzywających personel. Obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami. Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami. Do części budynku znajdującej się na parterze, w piwnicy i piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Punkt informacyjny znajduje się na półpiętrze. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W holu głównym nie wisi tablica wizualna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń. W strefie wejściowej znajduje się miejsce do odpoczynku. Posadzka w holu głównym nie jest antypoślizgowa. Przy wejściu do budynku nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.

Udogodnienia

 1. Do wszystkich wejść prowadzą schody, przy nich nie znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Do Biblioteki prowadzą schody, przy których nie znajduje się podjazd dla wózków
 3. Punkt informacyjny znajduje się przy głównym wejściu
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 5. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby

Utrudnienia

 1. Budynek nie jest wyposażony w windy
 2. Punkt informacyjny znajduje się na półpiętrze
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W holu głównym nie wisi tablica wizualna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń
 5. Przy wejściu do budynku nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.